Odaberi burzu:
Odaberi financijski instrument:
Odaberi kvartal:
Financijski pokazateljVrijednost pokazateljaVrijednost pokazateljaVrijednost pokazatelja
Tekuća likvidnost2,432,432,43
Trenutna likvidnost1,561,561,56
Ubrzana likvidnost1,891,891,89
Novčana likvidnost0,010,010,01
Financijska stabilnost0,380,380,38
Neto obrtni kapital0,010,010,01
Obrtaj potraživanja0,600,600,60
Vrijeme naplate potraživanja607,00607,00607,00
Obrtaj zaliha0,360,360,36
Vrijeme vezivanja zaliha1.014,001.014,001.014,00
Vrijeme vezivanja obveza429,00429,00429,00
Operativni ciklus1.622,001.622,001.622,00
Cash gap1.192,001.192,001.192,00
Obrtaj zaliha u odnosu na trošak prodane robe0,850,850,85
Obrtaj kratkotrajne imovine0,560,560,56
Obrtaj dugotrajne imovine1,571,571,57
Obrtaj ukupne imovine0,350,350,35
Obrtaj neto imovine0,070,070,07
Odnosa ukupnog duga i ukupne imovine0,260,260,26
Odnosa ukupnog duga i neto imovine0,260,260,26
Pokriće troškova kamata- 1,32- 1,32- 1,32
Stupanj samofinanciranja0,590,590,59
Koeficijent financiranja0,440,440,44
Pokazatelj zaduženosti0,260,260,26
Zaduženost u godinama- 2,47- 2,47- 2,47
Stupanj pokrića I2,602,602,60
Stupanj pokrića II2,602,602,60
Gearing0,440,440,44
Ekonomičnost ukupnog poslovanja0,750,750,75
Ekonomičnost poslovanja - prodaje0,680,680,68
Ekonomičnost financiranja1,201,201,20
Bruto profitna marža- 0,16- 0,16- 0,16
Neto profitna marža- 0,16- 0,16- 0,16
Operativna marža3,393,393,39
Marža prije kamata i poreza- 1,62- 1,62- 1,62
Marža prije poreza- 2,35- 2,35- 2,35
Neto rentabilnost imovine- 0,04- 0,04- 0,04
Bruto rentabilnost imovine- 0,04- 0,04- 0,04
Rentabilnost vlastitog kapitala- 0,20- 0,20- 0,20
ROA- 0,12- 0,12- 0,12
ROE- 0,85- 0,85- 0,85
ROI- 0,16- 0,16- 0,16
Povrat na ukupnu imovinu prije kamata i poreza- 0,08- 0,08- 0,08
Povrat na neto imovinu prije kamata i poreza- 0,11- 0,11- 0,11
Dobit po dionici - EPS- 122,60- 122,60- 122,60
Dividenda po dionici - DPS- 122,60- 122,60- 122,60
Odnos isplate dividendi - DPR0,000,000,00
Odnos cijene i dobiti po dionici - P/E0,000,000,00
Ukupna rentabilnost dionice- 1,23- 1,23- 1,23
Dividendna rentabilnost dionice0,000,000,00
Novčani tok po dionici- 108,96- 108,96- 108,96
Ekonomnska vrijednost dionice - EV98,4898,4898,48
Knjigovodstvena vrijednost dionice - BV607,18607,18607,18
Tržišna cijena / cash flow po dionici - P/CF- 0,92- 0,92- 0,92
Tržišna cijena - EBITDA- 1,41- 1,41- 1,41
Tržišna cijena / knjigovodstvena vrijednost- 1,41- 1,41- 1,41
PEG0,030,030,03
Cash flow- 137.442.699,00- 137.442.699,00- 137.442.699,00
Prodaja65.733.963,0065.733.963,0065.733.963,00
EBIT- 106.646.941,00- 106.646.941,00- 106.646.941,00
EBITDA- 89.443.697,00- 89.443.697,00- 89.443.697,00
Altman - Z =0,370,370,37
Taffler - Z =0,020,020,02
Quick test - stupanj samofinanciranja5,005,005,00
Quick test - rentabilnost prometa1,001,001,00
Quick test - rentabilnost ukupnog kapitala1,001,001,00
Quick test - faktor zaduženosti1,001,001,00
Quick test - ukupno2,002,002,00
MSTANDP - ubrzana likvidnost5,005,005,00
MSTANDP - tekuća likvidnost4,004,004,00
MSTANDP - financijske stabilnosti5,005,005,00
MSTANDP - zaduženost5,005,005,00
MSTANDP - financiranja5,005,005,00
MSTANDP - neto marža profita1,001,001,00
MSTANDP - ROA1,001,001,00
MSTANDP - rast novčane i ukupne imovine / UP5,005,005,00
MSTANDP - obrtaj zaliha1,001,001,00
MSTANDP - vezivanje potraživanja5,005,005,00
MSTANDP - Altman1,001,001,00
MSTANDP - čimbenik zaduženosti5,005,005,00
MSTANDP - ROE3,693,693,69